Rökgasrening

Stoftkravet från myndigheter har skärpts radikalt de senaste 10 åren.
Detta har medfört att även vi på Jernforsen ombesörjer utrustning för stoftrening till våra anläggningar. Detta gör vi genom tre olika teknologier för att på så sätt tillgodose våra kunders ekonomiska intressen och deras krav från myndigheterna.

Multicyklon

Denna reningsteknik är en mekanisk avskiljning för att avskilja de grövsta partiklarna. Genom att nyttja centrifugalkraften som uppstår i varje liten cyklon, slungas partiklarna ut mot väggen och på detta sätt avskiljs de från rökgaserna.

Verkningsgraden är hög men att avskilja de allra finaste partiklarna är ytterst svårt då egenvikten på varje partikel är för liten för att kunna avskiljas från rökgasen. Driftkostnaden är extremt låg då cyklonen är helt mekanisk på så när stoftslussen under cyklonen. Beroende på vilket bränsle som eldas kan vi klara stofthalter ner till 150 mg/Nm3.

Elektrofilter

Anläggningar som placeras nära tätort kräver i de flesta fall ytterligare ett reningssteg utöver multicyklon. Genom att leda in gaserna i en stor kammare och sänka rökgashastigheten samt ladda de fina partiklarna elektriskt med negativ spänning från elektroderna skapar vi en rörelse mot den positiva polen som utgörs av utfällningselektroderna. Stoftpartiklarna har nu fastnat på elektroderna och rensas rena genom att en hammare slår på elektroderna så partiklarna faller ner till botten av elektrofiltret för vidare transport ut till askcontainern.

Våra elektrofilter har hög avskiljningsgrad, hög drifttillgänglighet och bra serviceutrymmen. De passar som bäst där stoftkraven är mellan 10-150 mg/ Nm3.

Rökgaskondensering

I samarbete med flertalet ledande leverantörer av rökgaskondensering kan vi erbjuda en integrerad lösning i de fall där denna teknik passar. Här nyttjar vi den kvarvarande energin i rökgaserna. De leds genom en skrubber och då både utvinns energin i rökgaserna och skrubbern används också som tvättkraft till att sänka stofthalten. Energin överförs via en värmeväxlare till övrigt system medan stoft avskiljs från vattnet genom vattenbehandling. Beroende på förutsättningarna kan utvinningen bli ca 25% av pannkapaciteten och stoftutsläppet ner till ca 30 mg/ Nm3.